Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen aanbiedingen, diensten, offertes, rechtsbetrekkingen, zoekopdrachten en (overige) overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Acutec B.V. en Acutec Bouw & Civiel B.V. (hierna: “Acutec”).
 2. Deze voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op alle vervolgovereenkomsten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Acutec van de hand gewezen.
 4. Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de tussen partijen gesloten Overeenkomst.
 5. Indien Acutec op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 6. Indien een tussen partijen overeengekomen bepaling nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
 7. Alle aanbiedingen/offertes van Acutec zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding/ offerte kenbaar is gemaakt.
 8. Toezeggingen, aanbiedingen, dan wel offertes van niet-leidinggevend personeel van Acutec binden haar niet.
 9. Indien in de Overeenkomst voor de Dienstverlening een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. Opdrachtgever dient Acutec een redelijke termijn aan te zeggen waarbinnen Acutec alsnog de Dienstverlening kan verrichten.
 10. Acutec heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Acutec Opdrachtgever informeren over de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de wijziging van de voorwaarde zal tenminste een maand zitten. Als de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, heeft de Opdrachtgever – tot het moment dat de wijziging inwerking treedt – de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging intreedt.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Acutec: de besloten vennootschap Acutec B.V. en Acutec Bouw & Civiel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3992 AE) Houten aan het adres Meidoornkade 22.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst waaraan enerzijds Acutec en/of Opdrachtgever en anderzijds Gedetacheerde op enig moment en op enigerlei wijze gebonden zijn.
 4. Detachering: de Overeenkomst waarbij Acutec een natuurlijke persoon ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
 5. Dienstverlening: de diensten aangeboden door Acutec, zoals Detachering, doorlening, consultancy en bemiddeling van freelancers.
 6. Gedetacheerde: de natuurlijke persoon die werknemer is van Acutec in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek en die door Acutec in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 7. Gelieerde Vennootschap: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan Opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep c.q. hetzelfde concern als Opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van Opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee Opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan, dan wel waarmee Opdrachtgever gezamenlijk in een bouwcombinatie optreedt.
 8. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die werknemer is van Acutec in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek en die die door Acutec aan Opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie Opdrachtgever via Acutec in contact is gekomen met het oog op de terbeschikkingstelling van die persoon aan Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die een Overeenkomst met Acutec aangaat.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Acutec waarbij is overeengekomen welke Dienstverlening Acutec aan Opdrachtgever zal verlenen en onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van Acutec. De bevestiging van Acutec wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever Acutec binnen 5 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst is, in het geval de Overeenkomst (nog) niet schriftelijk is bevestigd, tevens tot stand gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Acutec blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst.

Artikel 4 Tarieven

 1. Het in de Overeenkomst vermelde tarief is het tarief over de uren binnen de voor de Gedetacheerde geldende werktijden, die tegen 100% van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de Gedetacheerde overwerk verricht heeft hij recht op een toeslag op het salaris. Het aan Opdrachtgever in rekening te brengen tarief is dan evenredig hoger.
 2. Acutec hanteert de volgende toeslagen op het gebruikelijke uurtarief voor overwerk:
 • 1e (eerste) t/m 3e (derde) gewerkte overuur c.q. uren: 25%
 • 4e (vierde) t/m 16e (zestiende) gewerkte overuren: 50%
 • Zaterdagen alle gewerkte uren: 75%
 • Zon- en feestdagen alle gewerkte uren: 100%
 1. Reiskostenvergoedingen en overige onkostenvergoedingen worden aanvullend in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
 2. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW in rekening gebracht.
 3. Acutec is gerechtigd om de verschuldigde tarieven tijdens de looptijd van de Overeenkomst (met terugwerkende kracht) aan te passen in geval van en overeenkomstig:
  • een stijging van de (verwachte) kosten van de arbeid als gevolg van (wijziging van) de CAO, de voor de Gedetacheerde geldende arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of (wijziging van) de inlenersbeloning;
  • een stijging van de (verwachte) kosten van de arbeid als gevolg van (wijzigingen in of ten gevolge van) wet- en- regelgeving, waaronder begrepen (de uitvoering van) de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift;
  • een stijging van de (verwachte) kosten van de arbeid in verband met door Acutec te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing.
 4. Daarnaast is Acutec gerechtigd haar tarieven jaarlijks, per 1 januari, te verhogen.
 5. Iedere aanpassing van het tarief wordt zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt.

Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid

 1. Acutec zal zich inspannen de Gedetacheerde tijdig en overeenkomstig de Overeenkomst ter beschikking te stellen. Acutec schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Acutec de Gedetacheerde om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer (volledig) ter beschikking kan stellen.
 2. Acutec zal zich inspannen gedurende de Overeenkomst zoveel mogelijk dezelfde Gedetacheerde ter beschikking te stellen. Acutec is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst een vervangende Gedetacheerde aan te bieden, indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Acutec, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever zal in beginsel medewerking verlenen, tenzij wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen in redelijkheid geen medewerking van de Opdrachtgever kan worden verlangd. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing op verzoek van Acutec deugdelijk schriftelijk motiveren.
 3. Indien Acutec – in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de Gedetacheerde of andere redenen – een (vervangende) Gedetacheerde niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met Opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal Acutec zich op verzoek van Opdrachtgever inspannen om een vervangende Gedetacheerde ter beschikking te stellen. In het geval de Gedetacheerde arbeidsongeschikt is en Acutec kan geen vervanger ter beschikking stellen, zal de Opdrachtgever Acutec en de Gedetacheerde in de gelegenheid stellen te voldoen aan de relevante wettelijke verplichtingen zake re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voorts zal Opdrachtgever, in het geval van ziekte- en arbeidsongeschiktheid van de Gedetacheerde, het Acutec en de Gedetacheerde toestaan en mogelijk maken dat de Gedetacheerde diens (re-integratie) werkzaamheden bij Opdrachtgever kan (blijven) verricht(en).

Artikel 6 Arbeidsduur en werktijden Gedetacheerde

 1. De arbeids- en de rusttijden van de Gedetacheerde zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van de Gedetacheerde voldoen aan de wettelijke vereisten.
 2. De vakantie en het verlof van de Gedetacheerde worden vastgesteld in overleg tussen de Opdrachtgever, de Gedetacheerde en Acutec. Opdrachtgever zal de Gedetacheerde in staat stellen vakantie en verlof op te nemen met inachtneming van de wet, de CAO en de voor de Gedetacheerde geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
 3. De Opdrachtgever stelt de Gedetacheerde in de gelegenheid de aan hem aangeboden scholing te genieten.
 4. Indien de Gedetacheerde specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht of scholing volgt op verzoek van de Opdrachtgever, zullen de uren die de Gedetacheerde aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever zal Acutec bij het aangaan van de Overeenkomst informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen, collectief verplichte vrije dagen en (bijzondere) feestdagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 7 Goede uitoefening van leiding en toezicht Gedetacheerde

 1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Gedetacheerde bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.
 2. De Opdrachtgever is gehouden Acutec periodiek en ieder geval op eerste verzoek van Acutec te informeren over het functioneren en welzijn van de Gedetacheerde(s). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de Opdrachtgever aan Acutec gemeld te worden.
 3. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acutec niet toegestaan de Gedetacheerde op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten. Onder een derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon, waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 4. De Opdrachtgever kan de Gedetacheerde slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Overeenkomst bepaalde, indien Acutec daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De Opdrachtgever zal de Gedetacheerde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acutec niet te werk stellen buiten Nederland.
 6. Het staat Opdrachtgever vrij met de Gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt.
 7. Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de Gedetacheerde aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van Gedetacheerde in het kader van de Overeenkomst.
 8. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Acutec het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 8 Tijdverantwoording

 1. Acutec zal haar factuur opstellen op basis van een door de Opdrachtgever – overeenkomstig lid 2 of op een andere overeengekomen wijze – geaccordeerde tijdverantwoording.
 2. Indien geen andere wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, vindt de tijdverantwoording plaats door middel van het door Acutec met dit doel beschikbaar gestelde systeem.
 3. De Opdrachtgever is gehouden de tijdverantwoording uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heeft voor 12.00 uur in te leveren en daarvóór te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren.
 4. De Opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd, wanneer hij een hem aangeboden tijdverantwoording niet tijdig heeft gecorrigeerd.
 5. Indien en voor zover de Gedetacheerde en de Opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is Acutec gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Gedetacheerde, tenzij de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heeft, kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is.
 6. Acutec is te allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde tijdverantwoording te betwisten. Opdrachtgever zal Acutec hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar administratie.

Artikel 9 Arbeidsomstandigheden

 1. Opdrachtgever geldt als werkgever van Gedetacheerde in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever is jegens de Gedetacheerde en Acutec verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. Opdrachtgever zal aan de Gedetacheerde alle schade vergoeden die de Gedetacheerde lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de Opdrachtgever, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Acutec daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien de Gedetacheerde overlijdt, zal de Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Acutec tegen elke aanspraak van de Gedetacheerde of de in lid 3 bedoelde personen jegens Acutec als werkgever van de Gedetacheerde ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door Acutec gemaakte kosten.

Artikel 10 Betaling

 1. Opdrachtgever is gehouden om elke factuur van Acutec voor haar Dienstverlening te voldoen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Acutec, op het door Acutec aangegeven (bank/giro) rekeningnummer, werken bevrijdend.
 3. Indien een factuur van Acutec niet binnen de betalingstermijn is betaald, is Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim en is deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.
 5. De datum van betaling is de datum waarop het bedrag door Acutec is ontvangen.
 6. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 7 dagen na factuurdatum, onder opgave van redenen, aan Acutec te melden. Na ommekomst van deze termijn vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 7. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 8. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Acutec maakt als gevolg van niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 250,00) tenzij Acutec aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Artikel 11 Beëindiging

 1. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
 2. Opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk (per aangetekende post) te geschieden tegen het einde van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen dan geldt voor de opdracht tot terbeschikkingstelling van een Gedetacheerde een opzegtermijn van één maand.
 3. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk (per aangetekende post) tegen het einde van de kalendermaand opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen, dan geldt een opzegtermijn van één maand.
 4. Elke Overeenkomst kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten, door Acutec worden opgezegd, indien:
  • Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard, surseance wordt verleend, dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP);
  • beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;
  • Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst;
  • Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in verzuim is met voldoening van een factuur van Acutec;
  • Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
  • een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.
 5. Alle (huidige en toekomstige) vorderingen van Acutec op de Opdrachtgever worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 6. Een opzegging van de Overeenkomst op grond van dit artikel door Acutec laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. Acutec zal nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van de opzegging van de Overeenkomst.
 7. Teruglopende omzetten of andere negatieve financiële omstandigheden (al dan niet (indirect) veroorzaakt door het (vrijwillig) naleven van overheidsmaatregelen of richtlijnen) behoren tot het ondernemersrisico van de partij die het treft en kunnen geen grondslag vormen voor (tussentijdse) opzegging, (rechtelijke) ontbinding of wijziging van de Overeenkomst.

Artikel 12 Verbod indienstneming of overname Acutec

 1. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen tijdens de looptijd van de Overeenkomst niet toegestaan om met een Kandidaat en/of Gedetacheerde, direct of indirect, een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam, beloning en inhoud van de functie.
 2. Opdrachtgever is bij overtreding van lid 1 van dit artikel een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Acutec ter grootte van zes (6) voltijds bruto maandsalarissen van de betreffende Gedetacheerde, met een minimum van € 15.000,00, vermeerderd met € 1.000,- per dag of gedeelte van de dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.
 3. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen niet toegestaan binnen twaalf (12) maanden na het einde van de Overeenkomst met Gedetacheerde, direct of indirect, een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam, beloning en inhoud van de functie, tenzij de Opdrachtgever aan Acutec een vergoeding betaalt. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de Overeenkomst en het aantal door Gedetacheerde gewerkte en door Opdrachtgever aan Acutec betaalde uren. De vergoeding wordt berekend als volgt: 30% van het uurtarief x (1800 – aantal gewerkte uren). Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen Acutec en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Artikel 13 Informatie, geheimhouding en bescherming persoonsgegevens (AVG)

 1. Alle informatie die door Acutec aan Opdrachtgever wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.
 2. Opdrachtgever dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan Acutec te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.
 3. Opdrachtgever is gehouden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door Acutec, in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.
 4. Overtreedt Opdrachtgever het bepaalde in de voorgaande leden, dan is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbaarbare boete aan Acutec verschuldigd van € 25.000,00 voor iedere overtreding, onverminderd het recht van Acutec om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van een Kandidaat of Gedetacheerde, ongeacht het soort Dienstverlening. Acutec accepteert geen enkele aansprakelijkheid, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt en/of indien een Kandidaat of Gedetacheerde zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.
 2. Acutec is, behoudens grove schuld en opzet van Acutec en haar leidinggevende ondergeschikten, niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of enige derde (waaronder personeelsleden van Opdrachtgever) geleden schade, tenzij zij toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 3. Acutec is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, gemiste besparingen, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade. Aanspraken van Opdrachtgever op Acutec vervallen vijf (5) jaar na het ontstaan van aansprakelijkheid voor een gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
 4. Acutec is niet aansprakelijk voor schaden die gedekt zijn of gedekt zouden zijn onder een CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering of schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden/hulppersonen, door Acutec belast met de uitvoering van de Dienstverlening, behoudens opzet of grove schuld van Acutec en haar leidinggevende ondergeschikten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Acutec is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door Acutec aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen, tenzij de verzekeraar van Acutec een hoger bedrag uitkeert.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Acutec voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, Kandidaat en Gedetacheerde, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Acutec alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 7. Het is Acutec te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te cederen.
 8. Inlichtingen die door Opdrachtgever aan Acutec zijn verstrekt, daaronder begrepen informatie over de toepasselijke inlenersbeloning, zullen door Acutec als juist mogen worden aangemerkt. Acutec is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Acutec nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat Acutec vertrouwd heeft op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.

 Artikel 15 Verzekering

 1. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van Acutec verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

 Artikel 16 Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachtbevestigingen, zoekopdrachten en (vervolg)Overeenkomsten van en met Acutec is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Acutec en de Opdrachtgever die voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de rechter te Utrecht.

***